Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työhön ja työn tekemiseen vaikuttavien vuorovaikutussuhteiden, toiminta- ja ajattelutapojen, rakenteiden ja tilanteiden tutkimista koulutetun ammattilaisen tuella.

Työnohjauksen tavoitteena on vahvistaa työntekijän ja työyhteisön edellytyksiä kohdata uudistuksia ja ongelmatilanteita sekä kykyä ratkaista vuorovaikutukseen, työnjakoon, valtasuhteisiin, vastuuseen jne. liittyviä ongelmia keskenään siten, että ne eivät muodosta pitkäaikaisia esteitä tai haittoja työnteolle.

Työnohjaus suunnitellaan yhteistyössä työnohjaajan ja ohjattavan sekä työnantajatahon, kuten esimiehen kanssa. Työnohjaus perustuu kirjalliseen sopimukseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn, jossa sovitetaan yhteen työntekijän ja työnantajan näkemyksiä työn kehittämisen tarpeista.

Työnohjaus on pitkäkestoinen muuttumis- ja kehittymisprosessi, jolla pyritään vaikuttamaan työn arkeen ja jokapäiväisiin käytäntöihin. Ohjauksessa on kyse oppimisprosessista, jonka pituuteen vaikuttavat kunkin prosessin tavoitteet. Tavallista on kokoontua kahden tai kolmen viikon välein noin tunnin mittaisiin tapaamisiin. Ohjausprosessi kestää vähintään puoli vuotta, useimmiten 1-2 vuotta.

Työnohjaus ei ole perehdytystä eikä työhön opastusta. Se ei ole koulutusta kuten kurssit tai opetus. Se ei ole myöskään terapiaa, vaikka sillä on usein voimavaroja kasvattavia terapeuttisia vaikutuksia. Työnohjaus ei ole myöskään valmennusta eikä sparrausta, vaikka työnohjauksella on usein työn tuottavuutta parantava vaikutus.

Valmennus  (coaching) ja sparraus ovat lyhytkestoisempia ohjauksen muotoja, jotka voivat joissakin tapauksissa soveltua työnohjausta paremmin ohjattavan tarpeisiin. Luovan Valon työnohjaajilla on valmiudet myös näihin työmuotoihin.