Ohjauksen vaikuttavuus – työnohjausta tutkimassa

Työnohjaukseen osallistuvat kertovat,  että ohjaus auttaa työssä jaksamisessa ja työntekijänä kehittymisessä sekä mielekkään yhteistyön rakentamisessa työssä. Työnohjauksen vaikutukset perustuvat siihen, että se on ohjattavan ehdoilla etenevä pitkäkestoinen prosessi, joka sitoo opittua ohjattavien arjen käytäntöihin. Ohjaajan tehtävä on auttaa ohjattavaa tutkimaan työtään ja löytämään omaan tilanteeseen ja yksilölliseen toimintatapaansa sopivia ratkaisuja.

Työnohjauksella on jo yli 90 vuotta vanhat perinteet, tutkimusta on tehty 1970 -luvulta lähtien.  Alla on lyhyesti esitelty muutamia suomalaisia työnohjauksen vaikuttavuutta  koskevia tutkimuksia. Linkkien takaa löydät lisätiedot.

Työnohjaus kehittää kriittistä työotetta

Marita Paunonen-Ilmosen uraa uurtavan tutkimuksen tulokset osoittivat mm., että työnohjausprosessi kehitti  hoitotyötä, hoitajien itsetuntemusta, minäkuvaa ja ammatillisuutta. Uupumus vähentyi ja työyksikön ilmapiiri kehittyi myönteisesti luovempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Kriittinen ja pohtiva työote lisääntyi.

Viite: Paunonen Marita Hoitotyön työnohjaus. Empiirinen tutkimus työnohjauksen kehittämisohjelman käynnistämistä muutoksista Väitöskirja, Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta v. 1989

Työnohjaus vahvistaa hoidon laatua

Hyrkäksen väitöstutkimuksessa havaittiin, että hoitotyön  työnohjauksen myötä henkilökunnan keskuuteen näytti kehittyvän kollektiivinen, yhteinen ja jaettu toimintaa ohjaava tieto. Tätä pidettiin tärkeänä perustana hoidon laadulle. Työnohjauksen myötä henkilökunta oli myös huomannut, että arkipäivään kuuluva jatkuva ja nopea ’muutos’ oli käännekohta toiminnan laadun kannalta. Työnohjauksen aikana oli oivallettu, että yhteisesti määritellyt ja sovitut toimintalinjat olivat laadun konkreettinen  edellytys. http://acta.uta.fi/teos.php?id=6804

Työnohjauksella työhyvinvointia

Koivun alustavien väitöstutkimustulosten mukaan työnohjaus näyttää vaikuttavan myönteisesti työn kokemiseen niillä työn osa-alueilla, joita aiempien tutkimusten valossa pidetään työhyvinvoinnin kannalta keskeisinä: ammatillisen itsetunnon kohentuminen, vaikutusmahdollisuudet työssä, johtamisen oikeudenmukaisuus, henkilöstön huomioiminen organisaatiossa. Työnohjauksen yhteys työhyvinvointiin oli sitä voimakkaampi, mitä paremmin työnohjauksen koettiin tarjonneen mahdollisuuden oman työn reflektointiin.
http://www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/arkisto/WRD2009/pdf/tyoelaman_laatu_tyoterv.pdf

Marja Häkkisen tutkimustulosten perusteella toimittajista 75% koki työnohjauksen vaikuttaneen positiivisesti työhönsä, itseensä, työyhteisöönsä, jaksamiseensa sekä stressiin. Jaksaminen lisääntyi itsetuntemuksen syvenemisen kautta. Realistinen käsitys omista vahvuuksista ja kehittämistarpeista lisäsi itsevarmuutta, rohkeutta ja auttoi rajaamaan. Hyötyä oli työhön liittyvien ongelmien ratkaisuun ja ehkäisemiseen ja työmotivaation koettiin kasvaneen.  Työyhteisön kannalta hyötyä nähtiin erityisesti parantuneessa kyvyssä sekä antaa että vastaanottaa palautetta. http://www.johdontyonohjaajat.fi/liitteet/Johtajan%20Sparraaja%202009.pdf

Työnohjaus parantaa terapian vaikuttavuutta

Maaret Limnell on tutkinut terapeuttien työnohjausta ja havainnut, että työnohjaus parantaa terapiaa. Työnohjauksen avulla työntekijä kykenee käsittelemään asiakkaan asioita ja tunteita paremmin ja pysymään terapeuttina objektiivisempana. Työnohjauksen koettiin kehittävän ja kasvattavan ammatillisuutta. Työnohjauksen koettiin luovan lisäksi tärkeän areenan tunteiden purkamiseen ja  omien tuntemusten reflektoinnille sekä peilaamiselle työnohjaajan avustuksella. Työnohjaus on pysähdyspaikka, jossa voi rauhassa tutkia työtään sekä omaa jaksamistaan. http://www.tarinapakki.fi/41

Työnohjaus syventää ammatti-identiteettiä

Gunilla Nylanderin lisensiaattitutkimuksessa todettiin työnohjauksen syventävän opettajan ammatti-identiteettiä. Kaikki mukana olleet opettajat pitivät työnohjausta tärkeänä ammatissa, jossa on vähän mahdollisuuksia aikuisten väliseen kiireettömään pohdiskeluun. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=103236&textsize=4

Työnohjaus lisää avoimuutta

Granrothin ja Tiilikaisen mukaan luokanopettajien kokemuksia työnohjauksesta ja sen vaikutuksista tutkittaessa on havaittu, että kokemusten jakaminen ryhmässä lisäsi avoimuutta sekä läheisyyttä työtovereiden välillä. Tämä saavutettu läheisyys ja luottamus säilyivät myös työnohjauksen jälkeen.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10488/G0000202.pdf;jsessionid=E89495CA09424BE5755348961C08042D?sequence=1

Työnohjaus kehittää esimiestyön laatua

Tarja Vanne osoittaa väitöskirjatutkimuksessaan työnohjauksen toimivaksi tavaksi kehittää esimiestyötä ICT- alalla. Kahdessa ICT-alan organisaatiossa toteutetut esimiesten työnohjausprosessit osoittavat, että työnohjaus soveltuu johtamisen kehittämisen ja kokemuksellisen oppimisen menetelmäksi myös tietointensiivisissä yrityksissä. Esimiesten ryhmätyönohjauksen prosessit osoittautuivat onnistuneiksi kokemuksellisen oppimisen prosesseiksi, jotka kehittivät tehokkaasti esimiestyön laatua tutkimuksen kohteena olleissa organsiaatioissa. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=103485

Annina Hakalan tutkimuksessa ryhmätyönohjauksen todettiin olevan merkittävä tuki hoitotyön esimiehille. Työnohjaus on keskeinen esimiestyön laadun varmistamisen sekä työssä uudistumisen ja työssäjaksamisen tukikeino. Tutkimustulosten perusteella kollegiaalinen vuorovaikutus ryhmätyönohjauksessa oli merkittävä tuki hoitotyön esimiehille, joiden työ muutoin on yksinäistä. Työnohjauksessa pohdittiin ja käsiteltiin esimiestyöhön ja sen haasteisiin liittyviä teemoja. Ohjauksessa oli mahdollista saada vertaistukea, oppia muilta sekä reflektoida omia kokemuksia työstä. Työnohjauksen ajateltiin vaikuttavan työhyvinvointiin ja ammatilliseen kasvuun sekä näkemyksiin johtajuudesta. Henkilöstöhallintoon sekä organisaation muutoksiin liittyvät asiat olivat keskeisiä sisältöjä ohjauksessa. https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6256/Hakala_Annina.pdf?sequence=1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>